List/Grid

Tag Archives: Kế hoạch phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2009

Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 16/03/2009

Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 16/03/2009

Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 16/03/2009 do UBND TP Hồ Chí Minh ban hành hướng dẫn Kế hoạch phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2009.