Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 16/03/2009

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 _______________

Số: 22/2009/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch phát triển du lịch

thành phố Hồ Chí Minh năm 2009

________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26   tháng 11 năm 2003;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 623/SVHTTDL-VP ngày 20 tháng 02 năm 2009 về ban hành Kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn thành phố năm 2009.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2009.

Điều 2. Thủ trưởng các sở – ban – ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp du lịch thuộc thành phố quản lý căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể để thực hiện Kế hoạch này đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở – ban – ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, các thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch thành phố, Hiệp hội Du lịch thành phố, Đài Truyền hình thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp kinh doanh hoặc có các hoạt động liên quan đến du lịch thuộc thành phố quản lý chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 4;

– Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;

– Tổng Cục Du lịch;

– Thường trực Thành ủy;

– Thường trực HĐND. TP;

– Thành viên UBND. TP;

– Văn phòng Thành ủy;

– VPHĐ-UB: Các PVP;

– Các Phòng CV; TCCB;

– Lưu:VT, (TM-YTh) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thị Hồng

 

Tags: , , , , ,

Comments are closed.