List/Grid

Tag Archives: doanh nghiệp nhà nước

Thông tư liên tịch số 70/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 24/07/2008

Thông tư liên tịch số 70/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 24/07/2008

Thông tư liên tịch số 70/2008/TTLT-BTC-BTNMT do Bộ Tài Chính phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 24/07/2008 hướng dẫn kinh phí hoạt động của tổ chức, bộ phận chuyên môn, cán bộ phụ trách về bảo vệ môi trường và kinh phí thực hiện hợp đồng lao động theo nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/05/2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước.

Nghị định số 81/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 23-05-2007

Nghị định số 81/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 23-05-2007

Nghị định số 81/2007/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 23-05-2007 quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước

Nghị định số 28/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 28/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 28/1997/NĐ-CP ngày 28/03/1997 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nước

Nghị định số 38/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 38/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 38/1997/NĐ-CP ngày 28/04/1997 của chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước

Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08-07-1999

Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08-07-1999

Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08-07-1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích Đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10

Luật Doanh nghiệp Nhà nước số 39-L/CTN của Quốc Hội/09, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 20/04/1995

Luật Doanh nghiệp Nhà nước số 39-L/CTN của Quốc Hội/09, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 20/04/1995

 Luật Doanh nghiệp Nhà nước số 39-L/CTN của Quốc Hội/09, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 20/04/1995 quy định về doanh nghiệp nhà nước.

Nghị định số 109/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 26/06/2007

Nghị định số 109/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 26/06/2007

NGHỊ ĐỊNH Về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần   CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm… Read more »

Nghị định số 155/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 155/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 155/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 8 năm 2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại Doanh nghiệp nhà nước

Nghị định số 69/2002/NĐ-CP

Nghị định số 69/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 69/2002/ND-CP ngày 12 tháng 7 năm 2002 về quản lý và xử lý nợ tồn đọng đối với doanh nghiệp nhà nước

Nghị định của Chính phủ số 03/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 03/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/CP ngày 28 tháng 3 năm 1997 của chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước.