List/Grid

Tag Archives: cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước.

Thông tư 26/2009/TT- BTTTT ngày  31/07/2009

Thông tư 26/2009/TT- BTTTT ngày 31/07/2009

Thông tư 26/2009/TT- BTTTT ngày  31/07/2009 quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước.