List/Grid

Tag Archives: cơ sở giáo dục

Thông tư liên tịch số 63/2008/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 15/07/2008

Thông tư liên tịch số 63/2008/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 15/07/2008

Thông tư liên tịch số 63/2008/TTLT/BTC-BGDĐT do Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Giáo dục và đào tạo  ban hành ngày 15/07/2008 hướng dẫn chế độ hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đào tạo trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề hệ chính quy năm học 2008 – 2009

Nghị định của Chính Phủ số 76/2003/NĐ-CP ngày 27/06/2003

Nghị định của Chính Phủ số 76/2003/NĐ-CP ngày 27/06/2003

Nghị định của Chính Phủ số 76/2003/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2003 quy định và hướng dẫn cụ thể việc áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở Giáo dục

Luật Giáo dục số 11/1998/QH10

Luật Giáo dục số 11/1998/QH10

Luật Giáo dục số 11/1998/QH10 được Quốc Hội thông qua ngày 02/12/1998 quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan hành chính nhà nước, của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, của lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục.