List/Grid

Tag Archives: ây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng

Quyết định 2370/QĐ/BNN-KL ngày 05/08/2008

Quyết định 2370/QĐ/BNN-KL ngày 05/08/2008

Quyết định 2370/QĐ/BNN-KL ngày 05/08/2008 do Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn ban hành đề án về chương trình đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam giai đoạn 2008 – 2020