List/Grid

Tag Archives: 63/1999/NĐ-CP

Nghị định số 63/1999/NĐ-CP ngày 02-08-1999

Nghị định số 63/1999/NĐ-CP ngày 02-08-1999

Nghị định số 63/1999/NĐ-CP ngày 02-08-1999 của Chính phủ Điều chỉnh Địa giới Hành chính để mở rộng thị trấn huyện Lỵ các huyện Hương Sơn và Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh