Nghị định số 63/1999/NĐ-CP ngày 02-08-1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thị trấn huyện lỵ

các huyện Hương Sơn và Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để rnở rộng thị trấn huyện lỵ các huyện Hương Sơn và Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh như sau:

1. Sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Sơn Phố vào thị trấn Phố Châu – thị trấn huyện lỵ huyện Hương Sơn.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, thị trấn Phố Châu có 422 ha diện tích tự nhiên và 8.290 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Phố Châu: Đông giáp xã Sơn Trung và xã Sơn Phú; Tây giáp xã Sơn Diệm; Nam giáp xã Sơn Hàm; Bắc giáp xã Sơn Giang và xã Sơn Trung.

2. Sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Đại Lộc vào thị trấn Can Lộc – thị trấn huyện lỵ Huyện Can Lộc và đổi tên thành thị trấn Nghèn.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, thị trấn Nghèn có l.136 ha diện tích tự nhiên và 11.824 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Nghèn: Đông giáp xã Tùng Lộc và xã Thuần Thiện; Tây giáp xã Khánh Lộc và xã Xuân Lộc; Nam giáp xã Tiến Lộc và xã Xuân Lộc; Bắc giáp xã Vượng Lộc và xã Thiên Lộc.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ  
THỦ TƯỚNG  
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Phan Văn Khải  

 

 

Tags: , , ,

Comments are closed.