List/Grid

Tag Archives: 25/2009/TT- BGDĐT

Thông tư 25/2009/TT- BGDĐT ngày 24/09/2009

Thông tư 25/2009/TT- BGDĐT ngày 24/09/2009

Thông tư 25/2009/TT- BGDĐT ngày 24/09/2009 sửa đổi, bổ sung danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng-an ninh, quy định tại quyết định số 57/2008/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2008 của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ban hành quy định về liên kết giáo dục quốc phòng-an ninh của các cơ sở giáo dục đại học.