Thông tư 25/2009/TT- BGDĐT ngày 24/09/2009

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: 25/2009/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2009

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH SÁCH ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN VÀ ĐƠN VỊ LIÊN KẾT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH, QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/2008/QĐ-BGDĐT NGÀY 14/10/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ LIÊN KẾT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng – an ninh;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng – an ninh, quy định tại Quyết định số 57/2008/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về liên kết giáo dục quốc phòng – an ninh của các cơ sở giáo dục đại học (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 11 năm 2009. Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng – an ninh ban hành kèm theo Thông tư này thay thế Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng – an ninh ban hành kèm theo Quyết định số 57/2008/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về liên kết giáo dục quốc phòng – an ninh của các cơ sở giáo dục đại học.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học và cao đẳng; Giám đốc trung tâm giáo dục quốc phòng – an ninh sinh viên chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Vinh Hiển

 

 

Tags: , , ,

Comments are closed.