List/Grid

Tag Archives: 08/2008/QĐ-KTNN

Quyết định số 08/2008/QĐ-KTNN ngày 19/12/2008

Quyết định số 08/2008/QĐ-KTNN ngày 19/12/2008

Quyết định số 08/2008/QĐ-KTNN ngày 19/12/2008 của Kiểm toán Nhà nước. Quy định lập và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước   QUYẾT ĐỊNH… Read more »