List/Grid

Tag Archives: 07/2008/QĐ-BKHCN

Quyết định số 07/2008/QĐ-BKHCN ngày 08/07/2008

Quyết định số 07/2008/QĐ-BKHCN ngày 08/07/2008

Quyết định số 07/2008/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 07 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành về việc ban hành “Danh mục hàng đóng gói sẵn phải quản lý nhà nước về đo lường”.