Quyết định số 07/2008/QĐ-BKHCN ngày 08/07/2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành “Danh mục hàng đóng gói sẵn phải quản lý nhà nước về đo lường”

_____

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Pháp lệnh Đo lường ngày 06 tháng 10 năm 1999;

Căn cứ Nghị định 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục hàng đóng gói sẵn phải quản lý nhà nước về đo lường”.

Điều 2. Việc kiểm tra đo lường đối với hàng đóng gói sẵn thuộc Danh mục quy định tại Điều 1 của Quyết định này được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đối với hàng đóng gói sẵn không thuộc Danh mục quy định tại Điều 1 của Quyết định này, việc kiểm tra đo lường thực hiện trên cơ sở giá trị định lượng ghi trên nhãn, tài liệu đi kèm của hàng hoá.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 61/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 9/8/2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ).

Điều 4. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

– Chi cục TĐC các tỉnh, thành phố;

– Viện KSND Tối cao;

– Toà án ND Tối cao;

– Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;

– Công báo;

– Lưu VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Trần Quốc Thắng

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.