List/Grid

Tag Archives: 01/2008/QĐ-BNV

Quyết định 01/2008/QĐ-BNV ngày 04/08/2008.

Quyết định 01/2008/QĐ-BNV ngày 04/08/2008.

Quyết định 01/2008/QĐ-BNV do Bộ Trưởng Bộ nội Vụ ban hành  04/08/2008 về việc ban hành chức danh và mã số ngạch các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường.