Quyết định 01/2008/QĐ-BNV ngày 04/08/2008.

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 01/2008/QĐ-BNV NGÀY 04 THÁNG 08 NĂM 2008  

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHỨC DANH VÀ MÃ SỐ NGẠCH CÁC NGẠCH

VIÊN CHỨC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

    Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
    Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 2577/BTNMT-TCCB ngày 11/7/2008;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức,


QUYẾT ĐỊNH

    Điều 1. Ban hành chức danh và mã số các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường, gồm:
    1. Trắc địa bản đồ viên chính                                – Mã số ngạch 14.233
    2. Trắc địa bản đồ viên                         – Mã số ngạch 14.234
    3. Trắc địa bản đồ viên cao đẳng                            – Mã số ngạch 14.235
    4. Trắc địa bản đồ viên trung cấp                            – Mã số ngạch 14.236
    5. Địa chính viên chính                        – Mã số ngạch 14.237
    6. Địa chính viên                             – Mã số ngạch 14.238
    7. Địa chính viên cao đẳng                                – Mã số ngạch 14.239
    8. Địa chính viên trung cấp                        – Mã số ngạch 14.240
    9. Điều tra viên cao cấp tài nguyên môi trường         – Mã số ngạch 14.241
    10. Điều tra viên chính tài nguyên môi trường          – Mã số ngạch 14.242
    11. Điều tra viên tài nguyên môi trường                    – Mã số ngạch 14.243
    12. Điều tra viên cao đẳng tài nguyên môi trường     – Mã số ngạch 14.244
    13. Điều tra viên trung cấp tài nguyên môi trường    – Mã số ngạch 14.245
    14. Dự báo viên cao cấp khí tượng thuỷ văn              – Mã số ngạch 14.246
    15. Dự báo viên chính khí tượng thuỷ văn                 – Mã số ngạch 14.247
    16. Dự báo viên khí tượng thuỷ văn                           – Mã số ngạch 14.248
    17. Dự báo viên cao đẳng khí tượng thuỷ văn            – Mã số ngạch 14.249
    18. Dự báo viên trung cấp khí tượng thuỷ văn           – Mã số ngạch 14.250
    19. Kiểm soát viên cao cấp khí tượng thuỷ văn          – Mã số ngạch 14.251
    20. Kiểm soát viên chính khí tượng thuỷ văn             – Mã số ngạch 14.252
    21. Kiểm soát viên khí tượng thuỷ văn                       – Mã số ngạch 14.253
    22. Kiểm soát viên cao đẳng khí tượng thuỷ văn        – Mã số ngạch 14.254
    23. Kiểm soát viên trung cấp khí tượng thuỷ văn      – Mã số ngạch 14.255
    24. Quan trắc viên chính tài nguyên môi trường        – Mã số ngạch 14.256
    25. Quan trắc viên tài nguyên môi trường                  – Mã số ngạch 14.257
    26. Quan trắc viên cao đẳng tài nguyên môi trường   – Mã số ngạch 14.258
    27. Quan trắc viên trung cấp tài nguyên môi trường  – Mã số ngạch 14.259
    28. Quan trắc viên sơ cấp tài nguyên môi trường       – Mã số ngạch 14.260

Điều 2. Chức danh và mã số ngạch các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường là căn cứ để Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 4. Bãi bỏ ngạch dự báo viên cao cấp (mã số 14.103), dự báo viên chính (mã số 14.104), dự báo viên (mã số 14.105), quan trắc viên chính (mã số 14.106), quan trắc viên (mã số 14.107), quan trắc viên sơ cấp (mã số 14.108) thuộc Danh mục các ngạch viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và các ngạch viên chức.
Điều 5. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn

                   

Tags: ,

Comments are closed.