Quyết định số 855/2008/QĐ-TTg ngày 07/07/2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ông Nguyễn Quốc Uy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam nghỉ hưu

______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 3014-CVNS/BTCTW, ngày 07 tháng 12 năm 2007;

Xét báo cáo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 1920/TTr-BNV, ngày 01 tháng 7 năm 2008;

Để thực hiện chính sách cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ông Nguyễn Quốc Uy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01 tháng 8 năm 2008.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thông tấn xã Việt Nam và ông Nguyễn Quốc Uy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– Như Điều 2;

– Thủ tướng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;

– VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,

   Các Vụ: KG-VX,TH,TTĐT,VPBCS (2);

– Lưu: VT, TCCV. T17

 THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

 

Tags: , , , , ,

Comments are closed.