List/Grid

Tag Archives: 855/2008/QĐ-TTg

Quyết định số 855/2008/QĐ-TTg ngày 07/07/2008

Quyết định số 855/2008/QĐ-TTg ngày 07/07/2008

Quyết định số 855/2008/QĐ-TTg ngày 07 tháng 07 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc ông Nguyễn Quốc Uy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam nghỉ hưu.