Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27/10/2008

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI

CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005;
Căn cứ Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chớnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2001 của Chớnh phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động đối ngoại” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ và các cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


 

Nơi nhận:

– Thủ tướng Chính phủ;

– Phó Thủ tướng CP Nguyễn Thiện Nhân;

– Ban Tuyên giáo Trung ương;

– Uỷ ban VHGDTTNNĐ Quốc hội;

– Cục Quản lý XNC, Bộ Công an;

– Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao;

– Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;

– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Công báo, Website Chính phủ;

– Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;

– Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;

– Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM Bộ;

– Các Sở VHTTDL;

– Lưu: VP, Cục HTQT, NVT (350).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Tuấn Anh

 

 

Tags: , , ,

Comments are closed.