Nghị định số 09/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 08/08/2007

NGHỊ ĐỊNH

Về việc chuyển Tổng cục Du lịch vào Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

 

 

CHÍNH PHỦ

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ khóa XII;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

 

NGHỊ ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Chuyển Tổng cục Du lịch vào Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch và quản lý đối với Tổng cục Du lịch; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; bãi bỏ quy định Tổng cục Du lịch là cơ quan thuộc Chính phủ tại Điều 1 Nghị định số 94/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch và những quy định trước đây trái với Nghị định này.

Tổng cục Du lịch tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và giữ ổn định cơ cấu tổ chức; được sử dụng con dấu hiện nay cho đến khi Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

– Văn phòng Quốc hội;

– Tòa án nhân dân tối cao;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Kiểm toán Nhà nước;

– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

– VPCP: BTCN, các PCN,

  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,

  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

– Lưu: Văn thư, TCCB(5b).

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tags: , , ,

Comments are closed.