Quyết định số 71/2009/QĐ-UBND ngày 19/05/2009

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——-

Số: 71/2009/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động

của Ban Thú y xã, thị trấn; cán bộ thú y phường

trên địa bàn Thành phố Hà Nội

——————-

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ban hành ngày 12 tháng 5 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Căn cứ vào Thông tư số 04/2009/TT-BNN ngày 21/01/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên chuyên môn, kỹ thuật ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công tác trên địa bàn cấp xã;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định mức phụ cấp đối với một số cán bộ chuyên ngành xã;

Xét đề nghị của Liên ngành: Nội vụ – Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình liên ngành số: 76/LN: NV-NN&PTNT ngày 21 tháng 4 năm 2009 về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Thú y xã, thị trấn; cán bộ thú y phường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Thú y xã, thị trấn; cán bộ thú y phường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 43/2000/QĐ-UB ngày 03/5/2000 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động của Thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 1497/2004/QĐ/UB ngày 29/12/2004 của UBND tỉnh Hà Tây về việc thành lập Ban chăn nuôi – thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tây.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Bộ Nông nghiệp và PTNT (để báo cáo);
– TT Thành ủy, TT HĐND TP (để báo cáo);
– Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
– Các đ/c PCT UBND TP;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp (để kiểm tra)
– Website Chính phủ, Trung tâm Công báo UBND TP;
– Chi cục Thú y Hà Nội (để thực hiện);
– VPUB: các PVP, NN (Túy, Hùng), KT, TH;
– Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Trịnh Duy Hùng

 

Tags: , , ,

Comments are closed.