List/Grid

Tag Archives: Ban Thú y xã

Quyết định số 71/2009/QĐ-UBND ngày 19/05/2009

Quyết định số 71/2009/QĐ-UBND ngày 19/05/2009

Quyết định số 71/2009/QĐ-UBND ngày 19/05/2009 do UBNDBND TP Hà Nội ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Thú y xã, thị trấn; cán bộ thú y phường trên địa bàn Thành phố Hà Nội.