Quyết định số 662/QĐ-TTg ngày 25/05/2009

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

Số: 662/QĐ-TTg

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

và Chính phủ các Tiểu Vương quốc Ảrập thống nhất về khuyến khích và bảo hộ đầu tư

__________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3242/TTr-BKH ngày 08 tháng 5 năm 2009.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất về khuyến khích và bảo hộ đầu tư (dưới đây gọi tắt là Hiệp định) ký ngày 16 tháng 02 năm 2009 tại A-bu Da-bi, thủ đô của Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất.

 

 Điều 2. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết và thông báo bằng văn bản cho Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất để Hiệp định chính thức có hiệu lực theo quy định tại Điều 13 của Hiệp định.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, KTTH, KTN, TH, HC, TKBT, Cổng TTĐT;
– Lưu VT, QHQT (3).

THỦ TƯỚNG

 

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.