Quyết định số 347/QĐ-TTg ngày 16/03/2009

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_____________

Số: 347/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hiệp định thành lập Ủy ban Liên Chính phủ

về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

và Chính phủ các tiểu Vương quốc A-Rập Thống Nhất (UAE).

________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại văn bản số 1768/BCT-KV4 ngày 03 tháng 3 năm 2009.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định thành lập Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất được ký tại Du-bai (UAE), ngày 16 tháng 02 năm 2009.

 

Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt và công bố, lưu chiểu Hiệp định trên theo quy định hiện hành.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 


Nơi nhận:
TTg, các PTTg CP;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, KTTH, KTN, TH, HC, TKBT, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, QHQT (3).

THỦ TƯỚNG


(Đã ký)


Nguyễn Tấn Dũng

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.