Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 30/03/2009

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 _______________

Số: 26/2009/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố  

thành Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

––––––––

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của  Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố tại Tờ trình số 410/TTr-SNV ngày 25 tháng 3 năm 2009.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Nay đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố thành Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

 

Điều 2. Giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của các Bộ ngành có liên quan xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt; đồng thời, chuyển bộ phận tham mưu công tác Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố về Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố theo quy định.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ  Quyết định số 50/2001/QĐ-UB ngày 12 tháng 6 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về đổi tên Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thành Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố. 

 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 4;

– Văn phòng Chính phủ;

– Bộ Nội vụ; Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;

– TT.TU; TT.HĐND TP; TT.UBND TP;

– Văn phòng Thành ủy, các Ban Thành ủy;

– UBMTTQVN TP; Văn phòng Đoàn ĐBQH TP.HCM;

– Các Ban HĐND thành phố; Các Đoàn thể TP;

– Kho bạc Nhà nước TP, Ngân hàng Nhà nước TP;

– Công an thành phố (PC.13), Sở Nội vụ thành phố (3b);

– VPHĐ-UB : Các PVP, Các Phòng CV, các Trung tâm;

– Lưu : VT, (VX-Nh)  L.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Hoàng Quân

 

Tags: , , ,

Comments are closed.