List/Grid

Tag Archives: 26/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 30/03/2009

Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 30/03/2009

Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 30/03/2009 do UBND TP HCM ban hành quy định về đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố  thành Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.