Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 04/03/2009

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM

 _______________

Số: 19/2009/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________________

Kon Tum, ngày 04 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum

_______________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV, ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Bộ Y tế – Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Thông tư số 12/2008/TTLT-BYT-BNV, ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Y tế – Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 290/TTr-SNV, ngày 02 tháng 3 năm 2009.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm giúp Giám đốc Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Y tế, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Bộ Y tế.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trụ sở của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đóng tại thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 12/2008/TTLT-BYT-BNV, ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Y tế – Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.. 

Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm:

1. Bộ máy của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có Chi cục trưởng, các Phó Chi cục trưởng và một số cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ giúp việc.

Việc bổ nhiệm, miễm nhiệm Chi cục trưởng, các Phó Chi cục trưởng thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý công tác cán bộ hiện hành.

2. Biên chế của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc biên chế hành chính nằm trong tổng biên chế của Sở Y tế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 4. Giám đốc Sở Y tế căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản có liên quan, xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hà Ban

 

Tags: , , ,

Comments are closed.