Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 10/03/2009

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÂM ĐỒNG

________

Số: 14/2009/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________

Đà Lạt, ngày 10 tháng 03 năm 2009

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành mức trợ cước vận chuyển các mặt hàng

trong chỉ tiêu thực hiện chính sách miền núi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

_____

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31/3/1998 của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc; Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 03/01/2002 của Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 20/1998/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2002/TTLT-BTM-UBDT-BTC-BKHĐT ngày 12/8/2002 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương), Ủy ban Dân tộc và Miền núi (nay là Ủy ban Dân tộc), Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 02/1998/NĐ-CP ngày 31/3/1998 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 321/TTr-STC-GCS ngày 19/02/2009.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về mức trợ cước vận chuyển các mặt hàng trong chỉ tiêu thực hiện chính sách miền núi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2.

1. Mức trợ cước vận chuyển quy định tại Điều 1 là mức tối đa đã bao gồm các khoản chi phí vận chuyển; bốc xếp; hao hụt; phí cầu, đường, phà (nếu có) trong vận chuyển.

a) Đối với khối lượng các mặt hàng thực hiện theo chính sách được hưởng trợ cước vận chuyển của Nhà nước (phân bón hóa học, muối iốt, thu mua sản phẩm nông sản): nếu các đơn vị có phương tiện tự vận chuyển hàng hóa, hoặc thuê phương tiện vận chuyển có mức chi phí thực tế (gồm toàn bộ những chi phí vận chuyển hàng hóa về đến điểm bán theo quy định để bán đến tận tay người dân, hoặc toàn bộ những chi phí vận chuyển nông sản phẩm về kho trung tâm huyện để bảo quản, tiêu thụ) thấp hơn mức trợ cước vận chuyển tối đa, thì phần chênh lệch (nếu có) đơn vị được hạch toán vào thu nhập của đơn vị theo quy định hiện hành.

b) Đối với khối lượng các mặt hàng thực hiện theo chính sách cấp không thu tiền của Nhà nước (muối iốt, dầu hỏa thắp sáng): các đơn vị được thanh toán theo mức chi thực tế toàn bộ chi phí vận chuyển, bốc xếp, hao hụt, phí cầu, đường, phà (nếu có) trong vận chuyển hàng hóa về đến điểm cấp phát cho nhân dân nhưng không vượt quá mức trợ cước vận chuyển tối đa quy định đối với từng mặt hàng.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện.

a) Khi giá nhiên liệu tăng hoặc giảm từ 10% đến 30%, Sở Tài chính có trách nhiệm thông báo áp dụng mức trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách theo tỷ lệ tăng, giảm tương ứng.

b) Khi cước vận tải hàng hóa bằng ô tô ban hành kèm theo Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 27/6/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng được điều chỉnh, bổ sung, hoặc các yếu tố chi phí trong mức trợ cước vận chuyển quy định tại Điều 1 thay đổi (tăng hoặc giảm) trên 15%, Sở Tài chính xem xét, tính toán trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND ngày 06/10/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành mức trợ cước vận chuyển các mặt hàng trong chỉ tiêu thực hiện chính sách miền núi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2. Đối với khối lượng hàng hoá đã vận chuyển và cung ứng cho nhân dân trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì được thanh toán theo mức trợ cước vận chuyển quy định tại Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND ngày 06/10/2008.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, thị xã Bảo Lộc và Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

 

 

Nơi nhận:

VP Chính phủ; Website Chính phủ;

Bộ Tài chính;

Bộ Công thương;

Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);

TTTU, TTHĐND tỉnh;

Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;

CT, các PCT UBND tỉnh;

Sở Tư pháp;

Đài PT-TH và Báo Lâm Đồng;

Trung tâm Công báo;

Như Điều 4;

Lưu: VT, NN, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Huỳnh Đức Hòa

 

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.