List/Grid

Tag Archives: 14/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 10/03/2009

Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 10/03/2009

Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 10/03/2009 do UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành mức trợ cước vận chuyển các mặt hàng trong chỉ tiêu thực hiện chính sách miền núi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.