Quyết định số 106/2008/QĐ-BNN ngày 29/10/2008

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định,

phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón


BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007;
Căn cứ Pháp lệnh Giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004;
Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26/7/2003;
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 191/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt và Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế Quyết đinh số 66/2004/QĐ-BNN ngày 22 tháng 11 năm 2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy chế công nhận, quản lý và giám sát các phòng kiểm nghiệm, người lấy mẫu và người kiểm định giống cây trồng nông nghiệp và Quyết đinh số 33/2007/QĐ-BNN ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy định công nhận phòng kiểm nghiệm, người lấy mẫu, người kiểm định phân bón.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Trồng trọt; Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Văn phòng Chính phủ;

– Lãnh đạo Bộ;

– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư;

– Công báo Chính phủ;

– Website Chính phủ;

– Lưu VT, TT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Bùi Bá Bổng

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.