Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 05/01/2009

.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
___________
Số: 10/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________
Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2009

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để xử lý các công trình

chống sạt lở, đê, kè, phòng, chống lụt, bão cấp bách 

___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 8997/BKH-KTNN ngày 10 tháng 12 năm 2008,
 

QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1. Đồng ý về đối tượng và nguyên tắc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để xử lý các công trình chống sạt, lở, đê, kè, phòng, chống lụt, bão cấp bách như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên.
Giao Bộ Tài chính trích 360 tỷ đồng (ba trăm sáu mươi tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2008 hỗ trợ các tỉnh đầu tư xây dựng các công trình xử lý sạt lở đê, kè, phòng chống lụt bão theo danh mục ghi tại công văn số 8997/BKH-KTNN ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các tỉnh tổng mức vốn, danh mục công trình và mục tiêu hỗ trợ (không giao vốn các dự án); chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc sử dụng khoản hỗ trợ trên cho các địa phương để triển khai thực hiện.
Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Kiên Giang, Long An, Bạc Liêu, Bến Tre có trách nhiệm:
1. Chỉ đạo quản lý, sử dụng khoản kinh phí nêu trên đúng mục đích, bảo đảm hiệu quả đầu tư và đúng quy định hiện hành; phân bổ kinh phí cụ thể cho từng công trình, dự án và gửi về các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kiểm tra, theo dõi thực hiện.
Huy động thêm các nguồn lực của địa phương (bao gồm cả dự phòng ngân sách địa phương năm 2009) và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng các công trình chống sạt lở đê, kè, cấp bách, bảo đảm an toàn phòng, chống lụt, bão năm 2009 và các năm tiếp theo.
Điều 4. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng quy chế xử lý sạt lở, trong đó quy định rõ tiêu chí, thứ tự ưu tiên để xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển; có phân cấp đầu tư trên cơ sở xác định mức độ nguy hiểm, phức tạp, quy mô các dự án, sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả đầu tư của từng dự án để hướng dẫn các địa phương thực hiện.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 6. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tich Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
 
Nơi nhận:
– Như Điều 6;
– Thủ tướng, các PTTg CP;
– VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng;
  Các Vụ: KTTH, ĐP, TH, TTĐT;
– Lưu: Văn thư, KTN (5b), Huệ 50
   THỦ TƯỚNG
 
  (Đã ký)
 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.