Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 19/01/2009

UỶ BAN NHÂN DÂN

TP HỒ CHÍ MINH

 

 _______________

Số: 03/2009/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ (MẪU) VỀ TỔ CHỨC

VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG NỘI VỤ QUẬN – HUYỆN


_______

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và Thông tư số 06/2008/TT-BNV ngày 21 tháng 8 năm 2008  hướng dẫn sửa đổi, bổ sung khoản 2 mục III phần I Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận – huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 859/TTr-SNV ngày 23 tháng 10 năm 2008,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận – huyện.

Điều 2. Căn cứ Quy chế (mẫu) này, Ủy ban nhân dân quận – huyện chỉ đạo xây dựng và quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận:

– Như Điều 4;

– Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;

– Thường trực Thành ủy;

– Thường trực HĐND thành phố;

– TTUB: CT, các PCT;

– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;

– Các sở – ngành thành phố;

– Sở Nội vụ (3b); Sở Tư pháp;

– VPHĐ-UB: Các PVP;

– Các Phòng CV, TTCB;

– Lưu:VT, (VX-Nh) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Nguyễn Thành Tài

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.