Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANG

 _______________

Số: 03/2009/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________________

Long Xuyên, ngày 09 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v mức thu phí bảo vệ môi trường đối với

khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang

_______________________-

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 67/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang như sau:

Số TT

Loại khoáng sản

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

1

Đá:

 

 

a

Đá ốp lát, làm mỹ nghệ (granit, gabro, đá hoa…)

m3

50.000

b

Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

m3

1.000

c

Các loại đá khác (đá làm xi măng, khoáng chất công nghiệp… trừ quặng đá quý)

m3

2.000

2

Fenspat

m3

20.000

3

Cát:

 

 

a

Cát vàng (cát xây tô)

m3

3.000

b

Các loại cát khác (trừ cát thủy tinh)

m3

2.000

Số TT

Loại khoáng sản

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

4

Đất:

 

 

a

Đất sét, làm gạch, ngói

m3

1.500

b

Đất làm thạch cao

m3

2.000

c

Đất làm cao lanh

m3

5.000

d

Các loại đất khác

m3

1.000

5

Than:

 

 

a

Than bùn

tấn

2.000

b

Các loại than khác (trừ than đá)

tấn

4.000

6

Nước khoáng thiên nhiên

m3

2.000

 

Điều 2. Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản (các loại khoáng sản có tên tại Điều 1 Quyết định này) là khoản thu ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố hưởng 100% để hỗ trợ cho công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản theo các nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Điều 3. Các nội dung khác không có quy định tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định này thì thực hiện theo Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, Thông tư số 67/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và các quy định hiện hành có liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời tỷ lệ điều tiết phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, các tổ chức và cá nhân thuộc đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Bộ Tài chính (b/c);

– Website Chính phủ, Cục Kiểm tra VB (Bộ Tư pháp);

– TT. TU, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;

– Các Sở, Ban ngành cấp tỉnh;

– UBND các huyện, thị xã và thành phố;

– Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;

– Lưu: VT, P. TH, KT, TT. Công báo.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vương Bình Thạnh

 

Tags: , , ,

Comments are closed.