Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg ngày 02/01/2009

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

————–

Số: 01/2009/QĐ-TTg

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————————————

Hà Nội, ngày 02  tháng 1 năm 2009

 

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

____________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trên cơ sở chuyển đổi, tổ chức lại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (được thành lập theo Quyết định số 127/1998/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 1998) đơn vị sự nghiệp có thu sang hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu Nhà nước.

– Tên gọi đầy đủ: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

– Tên giao dịch quốc tế: Hanoi Stock Exchange.

– Tên viết tắt: HNX.

Điều 2. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có nhiệm vụ tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán cho chứng khoán của tổ chức phát hành có điều kiện niêm yết chứng khoán quy định tại Điều 9 Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 3. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại trong nước, nước ngoài; là đơn vị hạch toán độc lập, tự chủ về tài chính, thực hiện chế độ tài chính, chế độ báo cáo thống kê, kế toán, kiểm toán và nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội kế thừa mọi quyền và nghĩa vụ của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và thực hiện các quyền, nghĩa vụ quy định tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các quy định pháp luật khác có liên quan.       

Điều 5. Vốn hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội:

1. Vốn điều lệ: 1.000 tỷ đồng, bao gồm:

a) Vốn ngân sách nhà nước cấp do Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chuyển giao.

b) Vốn ngân sách nhà nước bổ sung trong quá trình hoạt động.

2. Vốn tự bổ sung từ lợi nhuận sau thuế và các nguồn vốn hợp pháp khác.

3. Các nguồn vốn vay, vốn huy động hợp pháp khác để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

Điều 6. Cơ cấu tổ chức và hoạt động:

1. Bộ máy quản lý và điều hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội bao gồm Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng, ban nghiệp vụ chuyên môn.

2. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được vận dụng chế độ thưởng an toàn; viên chức của Sở được vận dụng xếp lương theo hạng Tổng công ty.

3. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 7. Trách nhiệm các cơ quan:

1. Bộ Tài chính

a) Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; ban hành cơ chế tài chính; phê chuẩn các chức danh Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đề nghị của Hội đồng quản trị, sau khi có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

b) Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện quyết định này.

c) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh, quản lý và giám sát hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán  Hà Nội.

2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thực hiện xếp lương và chế độ thưởng an toàn theo quy định hiện hành.

3. Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 127/1998/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 1998 về việc thành lập Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.                                             

Điều 9. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;

– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

– Văn phòng Quốc hội;

– Toà án nhân dân tối cao;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

– Ngân hàng Chính sách Xã hội;

– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

– VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Cổng TTĐT,

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

– Lưu: Văn thư, KTTH (5b).Hà

THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng


 

Tags: , , ,

Comments are closed.