Quyết định 17/2009/QĐ-UBND ngày 13/02/2009

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

________

Số: 17/2009/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________

Cần Thơ, ngày 13 tháng 02 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất

để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

_____

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là năm (5) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ban hành theo Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :

– VP Chính phủ (HN-TPHCM);

– Bộ Tư pháp (Cục KTVB);

– Bộ Tài chính,

– Bộ Tài nguyên và Môi trường;

– TT. Thành ủy;

– TT.HĐND thành phố;

– TV.UBND thành phố;

– Đoàn ĐBQH thành phố;

– TT.UBMTTQ, các đoàn thể thành phố;

– VP Thành ủy, các Ban Đảng;

– VP Đoàn ĐBQH-HĐND thành phố;

– Sở, ban ngành thành phố;

– TT.HĐND và UBND quận, huyện;

– Website Chính phủ;

– TT Công báo;

– Báo Cần Thơ;

– Lưu VT. TS.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Trần Thanh Mẫn

 

Tags: 

Comments are closed.