Quyết định 17/2009/QĐ-UBND ngày 12/02/2009

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 _______________

Số: 17/2009/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2009

                               

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy hoạch định hướng phát triển hệ thống chợ – siêu thị –

trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015

_________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Quyết định số 123/1998/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1570/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 27/2007/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thương mại trong nước đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24 tháng 9 năm 2004 của  Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế siêu thị, trung tâm thương mại;

Căn cứ Quyết định số 12/2007/QĐ-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ trên phạm vi toàn quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 1845/TTr-SCT ngày 30  tháng 12 năm 2008.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này “Quy hoạch định hướng phát triển hệ thống chợ – siêu thị – trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 144/2003/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ – siêu thị – trung tâm thương mại của 22 quận – huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010, Quyết định số 144A/2003/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2003 của  Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ – siêu thị – trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở – ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Bộ Công Thương;

– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

– TT/TU; TT/HĐND.TP; TT/UBND.TP;

– Ủy ban MTTQVN TP, các Báo, Đài,

– Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn,

– Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP;

– VPHĐ-UB: các PVP;

– Các Phòng CV, TC-TM-DV (8b);

– Trung tâm Công báo;

– Lưu: VT, (TM/L) MH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thị Hồng

 

Tags: 

Comments are closed.