Nghị định số 50/2006/NĐ-CP ngày 19/05/2006

 

NGHỊ ĐỊNH

Quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng Huân chương,

Bằng Huy chương, Cờ Thi đua, Bằng khen, Giấy khen


CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương,


NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng về mẫu, chất liệu; kích thước các loại Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Cờ Thi đua, Bằng khen, Giấy khen.

Điều 2. Huân chương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 33 Luật Thi đua, Khen thưởng có mười loại, trong đó năm loại không chia hạng và năm loại có chia hạng. Loại có chia hạng đều được chia làm ba hạng và được phân biệt bằng số sao gắn trên cuống, trên dải Huân chương.

Hạng nhất: ba sao

Hạng nhì: hai sao

Hạng ba: một sao.

Huân chương gồm có: cuống Huân chương, dải Huân chương và thân Huân chương.

Điều 3. Huy chương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 53 Luật Thi đua, Khen thưởng có bốn loại, trong đó một loại có chia hạng và ba loại không chia hạng. Loại có chia hạng được chia làm ba hạng và được phân biệt bằng số vạch trên dải Huy chương.

Hạng nhất: ba vạch

Hạng nhì: hai vạch

Hạng ba: một vạch

Huy chương gồm có: dải Huy chương và thân Huy chương.

Điều 4. Huy hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, “Anh hùng Lực lượng vũ trang”, “Anh hùng Lao động”, “Chiến sĩ Thi đua toàn quốc”, “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”, “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”, “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú”, “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” gồm có: thân và cuống.

Điều 5. Tên Kỷ niệm chương, tên Huy hiệu theo Điều 69 Luật Thi đua, Khen thưởng do Bộ, Ban, ngành, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội quy định mẫu cho phù hợp với đặc điểm, đặc thù của đơn vị mình và phải được đăng ký với Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương là cơ quan quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.Chương II

QUY ĐỊNH MẪU CÁC LOẠI HUÂN CHƯƠNG

Điều 6. “Huân chương Sao vàng”

Cuống Huân chương viền ngoài màu vàng, trong bằng tơ Rayon dệt hai màu 1/2 bên trái màu đỏ cờ, 1/2 bên phải màu vàng, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Dải Huân chương hình chữ A cách điệu bằng tơ Rayon dệt hai màu: 1/2 bên trái màu đỏ cờ, 1/2 bên phải màu vàng; cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 51mm x 41mm x 51mm.

Thân Huân chương hình sao vàng năm cánh, dập nổi, màu vàng, chính giữa nền đỏ là ngôi sao vàng năm cánh xung quanh có dòng chữ “Huân chương Sao vàng” “Việt Nam” (màu vàng), đường kính năm đỉnh sao bằng 52mm, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico, dầy 3 micron.

Điều 7. “Huân chương Hồ Chí Minh”

Cuống Huân chương viền ngoài màu vàng, trong bằng tơ Rayon dệt màu đỏ cờ, có ba vạch vàng, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Dải Huân chương hình chữ A cách điệu, bằng tơ Rayon dệt màu đỏ cờ có ba vạch vàng, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 51mm x 41mm x 51mm.

Thân Huân chương hình tròn đường kính bằng 39mm, giữa là hình Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trên đài Hoa sen, phía trên có dòng chữ “Huân chương Hồ Chí Minh”, phía dưới có dòng chữ “Việt Nam” (dập nổi), chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

Điều 8. “Huân chương Độc lập” hạng nhất, hạng nhì, hạng ba

Cuống Huân chương viền ngoài màu vàng, trong bằng tơ Rayon dệt màu đỏ cờ, có bốn vạch trắng hai bên, gắn sao theo hạng Huân chương, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Dải Huân chương hình chữ A cách điệu, bằng tơ Rayon dệt màu đỏ cờ, có bốn vạch trắng hai bên, gắn sao theo hạng Huân chương, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 51mm x 41mm x 51mm.

Thân Huân chương hình tròn đường kính bằng 38mm, viền ngoài màu vàng, phía trong màu xanh lam, chính giữa có ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ, phía trên là dòng chữ “Huân chương Độc lập” (màu đỏ), phía dưới có hai cành tùng, hai hàng cờ đỏ cách điệu và dải lụa đỏ mang dòng chữ “Việt Nam” (màu vàng), chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

Điều 9. “Huân chương Quân công” hạng nhất, hạng nhì, hạng ba

Cuống Huân chương viền ngoài màu vàng, trong bằng tơ Rayon dệt màu đỏ cờ, gắn sao theo hạng Huân chương, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Dải Huân chương hình chữ A cách điệu, bằng tơ Rayon dệt màu đỏ cờ gắn sao theo hạng Huân chương, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 51mm x 41mm x 51mm.

Thân Huân chương hình sao vàng năm cánh cách điệu, chính giữa có ngôi sao năm cánh nổi trên nền đỏ. Xung quanh ngôi sao có dòng chữ “Huân chương Quân công” “Việt Nam” (màu vàng), đường kính ngoại tiếp năm đỉnh sao bằng 50mm, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

Điều 10. “Huân chương Lao động” hạng nhất, hạng nhì, hạng ba

Cuống Huân chương viền ngoài màu vàng, trong bằng tơ Rayon dệt màu đỏ cờ, có hai vạch màu xanh lục hai bên, gắn sao theo hạng Huân chương, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Dải Huân chương hình chữ A cách điệu, bằng tơ Rayon dệt màu đỏ cờ có hai vạch màu xanh lục hai bên, gắn sao theo hạng Huân chương, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 51mm x 41mm x 51mm.

Thân Huân chương hình tròn đường kính bằng 38mm, nền vàng, phía trên có dòng chữ “Huân chương Lao động” (màu đỏ), phía trong: bên trái là hình bông lúa, bên phải là bánh xe lịch sử bao quanh sao vàng năm cánh dập nổi, phía dưới là dải lụa đỏ có dòng chữ “Việt Nam” (màu vàng), tất cả các chi tiết được đặt trong khung viền màu xanh, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

Điều 11. “Huân chương Chiến công” hạng nhất, hạng nhì, hạng ba

Cuống Huân chương viền ngoài màu vàng, trong bằng tơ Rayon dệt mầu đỏ cờ, có hai vạch xanh lá cây, gắn sao theo hạng Huân chương, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Dải Huân chương hình chữ A cách điệu, bằng tơ Rayon dệt màu đỏ cờ, có hai vạch xanh lá cây, gắn sao theo hạng Huân chương, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 51mm x 41mm x 51mm.

Thân Huân chương hình sao vàng năm cánh dập nổi trên hình khẩu súng, thanh gươm và lá chắn, chính giữa nền đỏ là ngôi sao vàng năm cánh, xung quanh là dòng chữ “Huân chương Chiến công” “Việt Nam” (màu vàng). Đường kính ngoại tiếp năm đỉnh sao bằng 45mm, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

Điều 12. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhất, hạng nhì, hạng ba

Cuống Huân chương viền ngoài mầu vàng, trong bằng tơ Rayon dệt hai màu: 1/2 bên trái màu đỏ cờ, 1/2 bên phải màu đỏ sẫm, gắn sao theo hạng Huân chương; cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Dải Huân chương hình chữ A cách điệu, bằng tơ Rayon dệt hai mầu: 1/2 bên trái màu đỏ cờ, 1/2 bên phải màu đỏ sẫm, gắn sao theo hạng Huân chương; cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 51mm x 41mm x 5mm.

Thân Huân chương hình sao mười cánh cách điệu, chính giữa có biểu tượng khẩu súng và thanh gươm đặt chéo nhau, phía trên có ngôi sao vàng năm cánh toả sáng trên nền đỏ, xung quanh có dòng chữ “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” “Việt Nam” (màu vàng). Đường kính ngoại tiếp mười đỉnh sao bằng 43mm, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron

Điều 13. “Huân chương Dũng cảm”

Cuống Huân chương viền ngoài màu vàng, trong bằng tơ Rayon dệt màu đỏ cờ, có hai vạch màu xanh lá cây, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Dải Huân chương hình chữ A cách điệu bằng tơ Rayon dệt màu đỏ cờ, có hai vạch màu xanh lá cây, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 51mm x 41mm x 51mm.

Thân Huân chương hình sao tám cánh cách điệu, trong có dòng chữ “Huân chương Dũng cảm” (màu đỏ) trên nền vàng, chính giữa là sao vàng năm cánh toả sáng trên nền đỏ, phía dưới là dòng chữ “Việt Nam” (màu đỏ), bao quanh là hai cành tùng, đường kính ngoại tiếp tám đỉnh sao bằng 41mm, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

Điều 14. “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”

Cuống Huân chương viền ngoài màu vàng, trong bằng tơ Rayon dệt hai mầu: 1/2 bên trái màu đỏ sẫm, 1/2 bên phải màu đỏ cờ, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Dải Huân chương hình chữ A cách điệu, bằng tơ Rayon dệt hai mầu: 1/2 bên trái màu đỏ sẫm, 1/2 bên phải màu đỏ cờ, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 51mm x 41mm x 51mm.

Thân Huân chương hình sao cách điệu, chính giữa là hình Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đài sen toả sáng, phía trên là dòng chữ “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc” (màu đỏ), phía dưới là dải lụa vàng mang dòng chữ “Việt Nam” (màu đỏ). Đường kính ngoại tiếp đỉnh sao bằng 39mm, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

Điều 15. “Huân chương Hữu nghị”

Cuống Huân chương viền ngoài màu vàng, trong bằng tơ Rayon dệt màu đỏ cờ, có hai vạch vàng, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Dải Huân chương hình chữ A cách điệu, bằng tơ Rayon dệt màu đỏ cờ, có hai vạch vàng, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 51mm x 41mm x 51mm.

Thân Huân chương hình sao vàng năm cánh cách điệu màu vàng, giữa có hai bàn tay bắt tay nhau trên hình quả địa cầu, phía trên có dòng chữ “Huân chương Hữu nghị” (màu đỏ), phía dưới có dòng chữ “Việt Nam” (màu vàng) đặt trên bánh xe lịch sử và hai cành tùng hai bên. Đường kính ngoại tiếp năm đỉnh sao bằng 44mm, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.Chương III

QUY ĐỊNH MẪU CÁC LOẠI HUY CHƯƠNG

Điều 16. “Huy chương Quân kỳ quyết thắng”

Dải Huy chương bằng tơ Rayon hình ngũ giác, dệt màu đỏ cờ, có hai vạch vàng, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 38mm x 27mm x 40mm.

Thân Huy chương hình sao vàng năm cánh, ở giữa có lá cờ quyết thắng trên nền vàng toả sáng, phía trên có dòng chữ “Huy chương Quân kỳ quyết thắng” (màu đỏ); phía dưới là dải lụa vàng mang dòng chữ “Việt Nam” (màu đỏ); có hai cành tùng hai bên. Đường kính ngoại tiếp năm đỉnh sao bằng 48mm, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

Điều 17. “Huy chương Vì an ninh Tổ quốc”

Dải Huy chương bằng tơ Rayon hình ngũ giác dệt màu đỏ cờ, có hai vạch xanh, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 38mm x 27mm x 40mm.

Thân Huy chương hình ngôi sao năm cánh cách điệu, chính giữa có ngôi sao vàng năm cánh và thanh gươm đặt trên lá chắn màu đỏ; phía trên có dòng chữ “Huy chương Vì an ninh Tổ quốc” (màu vàng) và hai cành tùng hai bên; phía dưới là dải lụa đỏ mang dòng chữ “Việt Nam” (màu vàng). Đường kính ngoại tiếp năm đỉnh sao bằng 48mm, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

Điều 18. “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng nhất, hạng nhì, hạng ba

Dải Huy chương bằng tơ Rayon hình ngũ giác dệt màu đỏ cờ, vạch vàng (phân hạng theo vạch), cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 38mm x 27mm x 40mm.

Thân Huy chương hình sao vàng năm cánh cách điệu màu vàng, ở giữa có lá cờ quyết thắng, xung quanh là dòng chữ “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” “Việt Nam” (màu đỏ). Đường kính ngoại tiếp năm đỉnh sao bằng 47mm, chất liệu bằng đồng mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

Điều 19. “Huy chương Hữu nghị”

Dải Huy chương bằng tơ Rayon hình ngũ giác dệt màu đỏ cờ có hai vạch vàng, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 38mm x 27mm x 40mm.

Thân Huy chương hình tròn màu vàng đường kính bằng 37mm, phía trong là sao vàng năm cánh cách điệu dập nổi, chính giữa là hai bàn tay bắt tay nhau trên hình quả địa cầu, phía trên là dòng chữ “Huy chương Hữu nghị” (màu đỏ), phía dưới là dòng chữ “Việt Nam” (màu vàng) đặt trên bánh xe lịch sử và hai cành tùng hai bên, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.Chương IV

MẪU HUY HIỆU

Điều 20. Huy hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”

Cuống Huy hiệu viền ngoài màu vàng nền trong màu đỏ cờ, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micrôn; kích thước 26mm x 14mm.

Thân Huy hiệu hình sao vàng năm cánh dập nổi, màu vàng. Bên trong có lá cờ đỏ sao vàng và hai bông lúa vàng; xung quanh có dòng chữ “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” (màu đỏ); đường kính ngoại tiếp năm đỉnh sao bằng 42mm; chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3micron.

Điều 21. Huy hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”

Cuống Huy hiệu viền ngoài màu vàng nền trong màu đỏ cờ, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 26mm x 14mm.

Thân Huy hiệu hình sao vàng năm cánh cách điệu dập nổi, màu vàng; phía trong có lá cờ quyết thắng màu đỏ, phía dưới cờ có hai cành tùng, xung quanh có dòng chữ “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” (màu đỏ); đường kính ngoại tiếp năm đỉnh sao bằng 42mm, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3micron.

Điều 22. Huy hiệu “Anh hùng Lao động”

Cuống Huy hiệu viền ngoài màu vàng nền trong màu đỏ, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 26mm x 14mm.

Thân Huy hiệu hình sao vàng năm cánh cách điệu dập nổi màu vàng; phía trong có hai cành tùng, trang sách và bánh xe lịch sử, xung quanh có dòng chữ “Anh hùng Lao động” (màu đỏ), phía dưới là dải lụa vàng mang dòng chữ “Việt Nam” (màu đỏ); đường kính ngoại tiếp năm đỉnh sao bằng 42mm, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

Điều 23. Huy hiệu ” Chiến sĩ Thi đua toàn quốc”

Cuống Huy hiệu viền ngoài màu vàng, nền trong màu vàng, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 26mm x 14mm.

Thân Huy hiệu hình sao vàng năm cánh cách điệu dập nổi màu vàng; phía trong có hai bông lúa vàng, trang sách và bánh xe lịch sử, xung quanh có dòng chữ “Chiến sĩ Thi đua toàn quốc” (màu đỏ); đường kính ngoại tiếp năm đỉnh sao bằng 42mm, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

Điều 24. Huy hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”

1. Huy hiệu “Nhà giáo Nhân dân”

Cuống Huy hiệu viền ngoài màu vàng, nền trong màu đỏ, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Thân Huy hiệu hình tròn, ở giữa là bó đuốc và trang sách trên nền xanh, hai bên có bông lúa vàng, xung quanh có dòng chữ “Nhà giáo Nhân dân” (màu đỏ) và cành nguyệt quế, phía dưới là dải lụa đỏ mang dòng chữ “Việt Nam” (màu vàng); đường kính bằng 35mm; chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

2. Huy hiệu “Nhà giáo Ưu tú”

Cuống Huy hiệu viền ngoài màu vàng, nền trong màu vàng, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Thân Huy hiệu hình tròn, ở giữa là bó đuốc và trang sách trên nền xanh, hai bên có bông lúa vàng, xung quanh có dòng chữ “Nhà giáo Ưu tú” (màu đỏ) và cành nguyệt quế, phía dưới là dải lụa đỏ mang dòng chữ “Việt Nam” (màu vàng); đường kích bằng 35mm; chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

Điều 25. Huy hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”

1. Huy Hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”

Cuống huy hiệu viền ngoài màu vàng, nền trong màu đỏ, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Thân Huy hiệu hình hoa hướng dương, ở giữa là biểu tượng ngành y, hai bên là bông lúa vàng, phía trên có dòng chữ “Thầy thuốc Nhân dân” (màu đỏ), phía dưới là dải lụa đỏ mang dòng chữ “Việt Nam” (màu vàng) và bánh xe lịch sử; đường kính bằng 35mm; chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

2. Huy hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”

Cuống Huy hiệu viền ngoài màu vàng, nền trong màu vàng, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Thân Huy hiệu hình hoa hướng dương, ở giữa là biểu tượng ngành y, hai bên là bông lúa vàng, phía trên có dòng chữ “Thầy thuốc Ưu tú” (màu đỏ), phía dưới là dải lụa vàng mang dòng chữ “Việt Nam” (màu đỏ); đường kính bằng 35mm; chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

Điều 26. Huy hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”

1. Huy hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”

Cuống Huy hiệu viền ngoài màu vàng, nền trong màu đỏ, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Thân Huy hiệu hình sao tám cánh cách điệu, ở giữa là hình mặt nạ và hoa sen cách điệu, phía trên có dòng chữ “Nghệ sĩ Nhân dân” (màu đỏ), phía dưới là dải lụa vàng mang dòng chữ “Việt Nam” (màu đỏ); đường kính bằng 35mm; chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron;

2. Huy hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”

Cuống Huy hiệu viền ngoài màu vàng, nền trong màu vàng, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Thân Huy hiệu hình sao tám cánh cách điệu, ở giữa là hình mặt nạ và hoa sen cách điệu, phía trên có dòng chữ “Nghệ sĩ Ưu tú” (màu đỏ), phía dưới là dải lụa vàng mang dòng chữ “Việt Nam” (màu đỏ); đường kính bằng 35mm. chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

Điều 27. Huy hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú”

1. Huy hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”

Cuống Huy hiệu viền ngoài màu vàng, nền trong màu đỏ, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Thân Huy hiệu hình cánh hoa cách điệu, ở giữa là hai bàn tay nâng bản đồ Việt Nam trên nền đỏ, xung quanh có bánh xe lịch sử, phía trên là dòng chữ “Nghệ nhân nhân dân” (màu đỏ), phía dưới là dải lụa vàng mang dòng chữ “Việt Nam” (màu đỏ); đường kính bằng 35mm; chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron;

2. Huy hiệu “Nghệ nhân Ưu tú”.

Cuống Huy hiệu viền ngoài màu vàng, nền trong màu vàng, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Thân Huy hiệu hình cánh hoa cách điệu, ở giữa là hai bàn tay nâng bản đồ Việt Nam trên nền vàng, xung quanh có bánh xe lịch sử, phía trên là dòng chữ “Nghệ nhân Ưu tú” (màu đỏ), phía dưới là dải lụa vàng mang dòng chữ “Việt Nam” (màu đỏ); đường kính bằng 35mm; chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.Chương V

MẪU CÁC LOẠI BẰNG HUÂN CHƯƠNG, BẰNG HUY CHƯƠNG,

BẰNG KHEN, GIẤY KHEN, CỜ ANH HÙNG, CỜ THI ĐUA

Điều 28. Các loại bằng:

1. Bằng Huân chương, Huy chương, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Giải thưởng nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Hình thức: xung quanh trang trí hoa văn, chính giữa phía trên là Quốc huy nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nội dung: dòng thứ nhất, dòng thứ hai Quốc hiệu: “Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”; dòng thứ ba: “Chủ tịch” (màu đỏ); dòng thứ tư: “Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (màu đen); dòng thứ năm: “Tặng” (màu đen); dòng thứ sáu: hình thức khen thưởng (màu đỏ); các dòng tiếp theo ghi tên, địa chỉ, thành tích của đơn vị, cá nhân được khen thưởng. Phía dưới: bên trái in hai dòng chữ: số quyết định …. ngày …. tháng …. năm ….; số sổ vàng. Bên phải in hai dòng chữ: Hà Nội, ngày …. tháng …. năm ….; Chủ tịch và khoảng trống 40mm để ký tên, đóng dấu. Bằng in trên giấy trắng định lượng 150 gram/m2; kích thước dài 455mm, rộng 355mm, đường trang trí hoa văn dài 365mm, rộng 270mm.

2. Bằng Danh hiệu vinh dự nhà nước: “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”; “Thầy thuốc Nhân dân”; “Thầy thuốc Ưu tú”; “Nghệ sĩ Nhân dân”; “Nghệ sĩ Ưu tú”; “Nghệ nhân Nhân dân”; “Nghệ nhân Ưu tú”.

Hình thức: xung quanh trang trí hoa văn, phía trên chính giữa hai hàng cờ đỏ sao vàng cách điệu là Quốc huy “Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Nội dung: dòng thứ nhất, thứ hai Quốc hiệu: “Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”; dòng thứ ba: “Chủ tịch” (màu đỏ); dòng thứ tư: “Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (màu đen); dòng thứ năm: “Tặng” (màu đen); dòng thứ sáu: tên hình thức khen thưởng (màu đỏ); các dòng tiếp theo ghi tên địa chỉ, thành tích của đơn vị, cá nhân được khen thưởng. Phía dưới: bên trái in hai dòng chữ: số quyết định …. ngày …. tháng …. năm ….; số sổ vàng; bên phải in hai dòng chữ: Hà Nội, ngày …. tháng …. năm ….; Chủ tịch và khoảng trống 40mm để ký tên, đóng dấu. Bằng in trên giấy trắng định lượng 150 gram/m2; kích thước dài 455mm, rộng 355mm, đường trang trí hoa văn dài 365mm, rộng 270 mm.

3. Bằng khen Thủ tướng Chính phủ:

Hình thức: xung quanh trang trí hoa văn, chính giữa phía trên là Quốc huy “Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Nội dung: dòng thứ nhất, thứ hai Quốc hiệu: “Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”; dòng thứ ba: “Thủ tướng” (màu đỏ); dòng thứ tư: “Chính phủ Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (màu đen); dòng thứ năm: “Tặng” (màu đen); dòng thứ sáu: “Bằng khen” (màu đỏ); các dòng tiếp theo ghi tên, địa chỉ, thành tích của đơn vị, cá nhân được khen thưởng. Phía dưới: bên trái in hai dòng chữ: số quyết định …. ngày …. tháng …. năm ….; số sổ vàng; bên phải in hai dòng chữ: Hà Nội, ngày …. tháng …. năm ….; Thủ tướng và khoảng trống 40mm để ký tên, đóng dấu. Bằng in trên giấy trắng định lượng 150 gram/m2; kích thước dài 450mm, rộng 350mm, đường trang trí hoa văn dài 365mm, rộng 270mm.

4. Bằng Chiến sĩ thi đua toàn quốc:

Hình thức: xung quanh trang trí hoa văn, phía trên chính giữa hai hàng cờ đỏ sao vàng là Quốc huy nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nội dung: dòng thứ nhất, thứ hai Quốc hiệu: “Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”; dòng thứ ba: “Thủ tướng” (màu đỏ); dòng thứ tư: “Chính phủ Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (màu đen); dòng thứ năm: “Tặng danh hiệu” (màu đen); dòng thứ sáu: “Chiến sĩ Thi đua toàn quốc” (màu đỏ); các dòng tiếp theo ghi tên, địa chỉ, thành tích của đơn vị, cá nhân được khen thưởng; phía dưới: bên trái in hai dòng chữ: số quyết định …. ngày …. tháng …. năm ….; số sổ vàng. Bên phải in hai dòng chữ: Hà Nội, ngày …. tháng …. năm ….; Thủ tướng và khoảng trống 40mm để ký tên, đóng dấu. Bằng in trên giấy trắng định lượng 150 gram/m2; kích thước dài 450mm, rộng 350mm, đường trang trí hoa văn phía trong dài 365mm, rộng 270mm.

5. Bằng khen cấp Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Hình thức: xung quanh trang trí hoa văn, chính giữa phía trên là Quốc huy nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nội dung: dòng thứ nhất, thứ hai Quốc hiệu: “Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”; dòng thứ ba: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chánh án toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, lãnh đạo cơ quan, tổ chức ở Trung ương của đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (màu đỏ); dòng thứ tư: “Tặng” (màu đen); dòng thứ năm: “Bằng khen” (màu đỏ); các dòng tiếp theo ghi tên, địa chỉ, thành tích của đơn vị, cá nhân được khen thưởng. Phía dưới: bên trái in hai dòng chữ: số quyết định …. ngày …. tháng …. năm …. ; số sổ vàng. Bên phải in hai dòng chữ: địa danh, ngày …. tháng …. năm ….; Thủ trưởng cơ quan và khoảng trống 35mm để ký tên, đóng dấu. Bằng in trên giấy trắng định lượng 150 gram/m2; kích thước dài 400mm, rộng 300mm, đường trang trí hoa văn phía trong dài 320mm, rộng 230mm.

6. Giấy khen:

Hình thức: xung quanh trang trí hoa văn, chính giữa phía trên là biểu trưng cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, Ban, ngành, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước; Thủ trưởng cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Nội dung: dòng thứ nhất, thứ hai: Quốc hiệu “Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”; dòng thứ ba: Thủ trưởng cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, Ban, ngành, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước; Thủ trưởng cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (màu đỏ); dòng thứ tư: “Tặng” (màu đen); dòng thứ năm: “Giấy khen” (màu đỏ); các dòng tiếp theo ghi tên, địa chỉ, thành tích của các đơn vị, cá nhân được khen thưởng. Phía dưới: bên trái in hai dòng chữ: số quyết định …. ngày …. tháng …. năm ….; số sổ vàng. Bên phải in hai dòng chữ: địa danh, ngày …. tháng …. năm ….; chức danh Thủ trưởng cơ quan và khoảng trống 30mm để ký tên đóng dấu. Bằng in trên giấy trắng định lượng 150 gram/m2; kích thước dài 360mm, rộng 260mm, đường trang trí hoa văn dài 290mm, rộng 190mm.

7. Giấy chứng nhận khen thưởng.

Giấy chứng nhận khen thưởng Huân chương, Huy chương, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Chiến sĩ Thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hình thức: xung quanh trang trí hoa văn.

Nội dung: phía trên: bên trái, tên cơ quan đơn vị chứng nhận. Bên phải: dòng thứ nhất, thứ hai Quốc hiệu “Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”; dòng thứ ba: “Chứng nhận” (màu đỏ); các dòng tiếp theo ghi tên, địa chỉ cá nhân được khen thưởng; chứng nhận hình thức được khen thưởng: số quyết định …. ngày …. tháng …. năm ….; Cấp quyết định khen thưởng. Phía dưới: bên trái in số sổ vàng (số sổ khen thưởng); bên phải: địa danh …. ngày …. tháng …. năm ….; chức danh, chữ ký, dấu cơ quan chứng nhận. Giấy chứng nhận in trên giấy trắng kích thước dài 170mm, rộng 110mm.

Điều 29. Cờ Anh hùng

1. “Cờ Anh hùng Lao động”: dòng thứ nhất “Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; dòng thứ hai “Tặng danh hiệu”; chính giữa là sao vàng năm cánh; dưới ngôi sao là dòng chữ: “Anh hùng Lao động” và tên đơn vị được khen thưởng. Chất liệu cờ may bằng hai lớp vải, lớp phía trước bằng vải sa tanh màu đỏ cờ, lớp phía sau bằng vải lụa đỏ thường; kích thước dài 1.000mm, rộng 800mm.

2. “Cờ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”: dòng thứ nhất “Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; dòng thứ hai “Tặng danh hiệu”; chính giữa là sao vàng năm cánh; dưới ngôi sao “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” và tên đơn vị được khen thưởng. Chất liệu cờ may bằng hai lớp vải, lớp phía trước bằng vải sa tanh màu đỏ cờ, lớp phía sau bằng vải lụa đỏ thường; kích thước dài 1.000mm, rộng 800mm.

Điều 30. Cờ thi đua

1. “Cờ thi đua của Chính phủ”: dòng thứ nhất “Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; dòng thứ hai “Tặng”; chính giữa là sao vàng năm cánh; dưới ngôi sao là dòng chữ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm …. Chất liệu cờ may bằng hai lớp vải, lớp phía trước bằng vải sa tanh màu đỏ cờ, lớp phía sau bằng vải lụa đỏ thường; kích thước dài 1.000mm, rộng 800mm.

2. Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: dòng thứ nhất tên Bộ, Ban, ngành đoàn thể Trung ương, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; dòng thứ hai chữ “tặng” chính giữa là sao vàng năm cánh; dưới ngôi sao là dòng chữ “Đơn vị ….”, chất liệu cờ may bằng hai lớp vải, lớp phía trước bằng vải sa tanh màu đỏ cờ, lớp phía sau bằng vải lụa đỏ thường; kích thước dài 850mm, rộng 650mm.Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 31. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Nhà nước bảo hộ các hình thức khen thưởng Huân chương, Huy chương, các danh hiệu vinh dự nhà nước; các mẫu Huân chương, Huy chương, Kỷ niệm chương, Huy hiệu đã được tặng hoặc truy tặng trước khi ban hành Nghị định này.

Điều 32. Trách nhiệm thi hành

Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương có trách nhiệm thực hiện, hướng dẫn các cấp, các ngành thực hiện Nghị định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Phan Văn Khải
Tags: , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.