Nghị định số 43/2002/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 43/2002/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2002 VỀ PHÊ CHUẨN ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẦU CỬ BỔ SUNG CỦA TỈNH TIỀN GIANG NHIỆM KỲ 1999-2004

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 9, Điều 10, Điều 11 và Điều 59 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tại Văn bản số 231/TT-UB ngày 03/4/2002 và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ tại Tờ trình số 95/TTr-BTCCBCP ngày 8/4/2002,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn bầu cử bổ sung 2 (hai) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 1999-2004 được bầu tại đơn vị bầu cử số 1 thuộc huyện Cái Bè và đơn vị bầu cử số 17 thuộc huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang; Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU
MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

Số
thứ tự

Đơn vị hành chính

Đơn vị bầu cử

Số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị

1

Huyện Cái Bè

Đơn vị bầu cử số 1

1 đại biểu

2

Huyện Gò Công Tây

Đơn vị bầu cử số 17

1 đại biểu

Tags: , , ,

Comments are closed.