Nghị định của Chính phủ số 29/2001/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 29/2001/NĐ-CP NGÀY 13/6/2001 PHÊ CHUẨN
ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẦU CỬ BỔ SUNG CỦA TỈNH CÀ MAU NHIỆM KỲ 1999-2004

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Điều 9, Điều 10, Điều 11 và Điều 59 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau tại Văn bản số 11/TTr-UB ngày 05/6/2001 và Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ tại Tờ trình số 193/TTr-BTCCBCP ngày 11/6/2001,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê chuẩn bầu cử bổ sung 3 (ba) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 1 và số 2 thuộc thành phố Cà Mau và đơn vị bầu cử số 18 thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

 

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau; Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: , , , ,

Comments are closed.