Nghị định số 28/2006/NĐ-CP ngày 22/03/2006

 

NGHỊ ĐỊNH

Về việc điều chỉnh nhân khẩu một số xã thuộc các huyện Sa Thầy, Đắk Hà

và thị xã Kon Tum; điều chỉnh địa giới hành chính xã Sa Nhơn,

thành lập xã Hơ Moong thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum


CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum,


NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh nhân khẩu một số xã thuộc các huyện Sa Thầy, Đắk Hà và thị xã Kon Tum; điều chỉnh địa giới hành chính xã Sa Nhơn, thành lập xã Hơ Moong thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum như sau:

1. Điều chỉnh nhân khẩu một số xã thuộc các huyện Sa Thầy, Đắk Hà và thị xã Kon Tum

– Điều chỉnh 324 nhân khẩu của xã Sa Nghĩa thuộc huyện Sa Thầy về xã Sa Nhơn thuộc huyện Sa Thầy quản lý.

– Điều chỉnh 2.635 nhân khẩu của xã Hà Mòn thuộc huyện Đắk Hà về xã Sa Nhơn thuộc huyện Sa Thầy quản lý.

– Điều chỉnh 573 nhân khẩu của xã Kroong thuộc thị xã Kon Tum về xã Sa Nhơn thuộc huyện Sa Thầy quản lý.

2. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Sa Nhơn để thành lập xã Hơ Moong thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

Điều chỉnh 6.523 ha diện tích tự nhiên và 3.532 nhân khẩu của xã Sa Nhơn để thành lập xã Hơ Moong.

– Xã Hơ Moong có 6.523 ha diện tích tự nhiên và 3.532 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Hơ Moong: Đông giáp huyện Đắc Hà; Tây giáp xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy; Nam giáp xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy; Bắc giáp huyện Đắk Tô.

Xã Sa Nhơn còn lại 5.177 ha diện tích tự nhiên và 2.461 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Sa Nhơn: Đông giáp xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy; Tây giáp xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy; Nam giáp xã Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy; Bắc giáp xã Rờ Kơi.

Sau khi điều chỉnh nhân khẩu một số xã thuộc các huyện Sa Thầy, Đắk Hà, thị xã Kon Tum và điều chỉnh địa giới hành chính xã Sa Nhơn để thành lập xã Hơ Moong thuộc huyện Sa Thầy:

– Huyện Sa Thầy có 241.200 ha diện tích tự nhiên và 35.741 nhân khẩu, có 11 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm các xã: Mô Rai, Rờ Kơi, Sa Nhơn, Sa Sơn, Sa Nghĩa, Sa Bình, Ya Xier, Ya Ly, Ya Tăng, Hơ Moong và thị trấn Sa Thầy.

Xã Sa Nghĩa thuộc huyện Sa Thầy có 3.750 ha diện tích tự nhiên và 1.856 nhân khẩu.

– Huyện Đắk Hà có 84.360 ha diện tích tự nhiên và 54.349 nhân khẩu.

Xã Hà Mòn thuộc huyện Đắk Hà có 3.565 ha diện tích tự nhiên và 3.648 nhân khẩu.

Thị xã Kon Tum có 41.989 ha diện tích tự nhiên và 131.759 nhân khẩu.

Xã Kroong thuộc thị xã Kon Tum có 3.280 ha diện tích tự nhiên và 4.397 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ  
THỦ TƯỚNG  
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Phan Văn Khải
Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.