Nghị định của Chính phủ số 62/2005/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 62/2005/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2005

VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ THUỘC CÁC HUYỆN TUY HOÀ, SÔNG CẦU VÀ CHIA HUYỆN TUY HOÀ THÀNH HUYỆN ĐÔNG HOÀ VÀ HUYỆN TÂY HOÀ,

TỈNH PHÚ YÊN

 

 

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên,

 

 

NGHỊ ĐỊNH :

 

 

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã thuộc các huyện Tuy Hoà, Sông Hinh và chia huyện Tuy Hoà thành huyện Đông Hoà và huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên như sau:

1. Chia xã Sơn Thành thuộc huyện Tuy Hoà thành xã Sơn Thành Đông và xã Sơn Thành Tây.

– Xã Sơn Thành Đông có 5.656,90 ha diện tích tự nhiên và 8.650 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Sơn Thành Đông: Đông giáp các xã Hoà Phú, Hoà Mỹ Tây; Tây giáp xã Sơn Thành Tây; Nam giáp xã Hoà Mỹ Tây và huyện Sông Hinh; Bắc giáp các huyện Sơn Hoà, Phú Hoà.

– Xã Sơn Thành Tây có 12.441,10 ha diện tích tự nhiên và 4.008 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Sơn Thành Tây: Đông giáp xã Sơn Thành Đông; Tây giáp huyện Sông Hinh; Nam giáp xã Hoà Mỹ Tây và huyện Sông Hinh; Bắc giáp huyện Sơn Hoà.

 

2. Thành lập xã Xuân Lâm thuộc huyện Sông Cầu trên cơ sở 13.038 ha diện tích tự nhiên và 4.003 nhân khẩu của thị trấn Sông Cầu.

Xã Xuân Lâm có 13.038 ha diện tích tự nhiên và 4.003 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Xuân Lâm: Đông giáp thị trấn Sông Cầu và xã Xuân Phương; Tây giáp huyện Đồng Xuân; Nam giáp xã Xuân Thọ 1; Bắc giáp các xã Xuân Bình, Xuân Lộc và tỉnh Bình Định.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Xuân Lâm, thị trấn Sông Cầu còn lại 1.545 ha diện tích tự nhiên và 18.470 nhân khẩu.

3. Chia huyện Tuy Hoà thành huyện Đông Hoà và huyện Tây Hoà

– Huyện Đông Hoà có 26.959 ha diện tích tự nhiên và 115.246 nhân khẩu, có 10 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Hoà Thành, Hoà Tân Đông, Hoà Xuân Tây, Hoà Xuân Đông, Hoà Xuân Nam, Hoà Vinh, Hoà Tâm, Hoà Hiệp Trung, Hoà Hiệp Nam, Hoà Hiệp Bắc.

Địa giới hành chính huyện Đông Hoà: Đông giáp biển Đông; Tây giáp huyện Tây Hoà; Nam giáp tỉnh Khánh Hoà và Biển Đông; Bắc giáp thành phố Tuy Hoà và huyện Phú Hoà.

– Huyện Tây Hoà có 61.043 ha diện tích tự nhiên và 120.617 nhân khẩu, có 11 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Hoà Bình 1, Hoà Bình 2, Hoà Phong, Hoà Phú, Hoà Mỹ Tây, Hoà Mỹ Đông, Hoà Đồng, Hoà Tân Tây, Hoà Thịnh, Sơn Thành Đông, Sơn Thành Tây.

Địa giới hành chính huyện Tây Hoà: Đông giáp huyện Đông Hoà; Tây giáp huyện Sông Hinh; Nam giáp tỉnh Khánh Hoà; Bắc giáp các huyện Sơn Hoà, Phú Hoà.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Phan Văn Khải


 

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.