List/Grid

Monthly Archives: October 2005

Nghị định của Chính phủ số 133/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 133/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 133/2005/NĐ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2004 về kiểm toán độc lập

Nghị định của Chính phủ số 132/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 132/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước.

Nghị định của Chính phủ số 130/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 130/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

Nghị định của Chính phủ số 129/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 129/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 129/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

Nghị định của Chính phủ số 128/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 128/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 128/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2005 quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Nghị định của Chính phủ số 127/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 127/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 127/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2005 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của quốc hội và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của ủy ban thường vụ quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991.

Nghị định của Chính phủ số 126/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 126/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 126/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2005 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Nghị định của Chính phủ số 125/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 125/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 125/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2005 quy định chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa dễ cháy và dễ nổ trên đường thủy nội địa.

Nghị định của Chính phủ số 124/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 124/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 124/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2005 quy định về biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính.

Nghị định của Chính phủ số 123/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 123/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 123/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2005 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.