Thông tư số 69/2009/TT-BTC ngày 03/04/2009

BỘ TÀI CHÍNH

________________

Số: 69/2009/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 04  năm 2009

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn bổ sung mục lục ngân sách nhà nước

_______________________

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 02/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 03/2009/QĐ-TTg ngày 09/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh mức thu phí xăng dầu.

Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung mục lục ngân sách nhà nước được ban hành theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/06/2008 của Bộ Tài chính như sau:

 

Điều 1. Bổ sung Tiểu mục của Mục 2100 “Phí xăng dầu”:

1. Tiểu mục 2103 “Phí dầu hoả”;

2. Tiểu mục 2104 “Phí dầu ma zút”;

3. Tiểu mục 2105 “Phí dầu mỡ nhờn”

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho các khoản phí dầu hoả, dầu ma zút, dầu mỡ nhờn phát sinh từ ngày 09/01/2009. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần phản ảnh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, hướng dẫn cụ thể./.

 

Nơi nhận:

– Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Quốc hội;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Văn phòng Chính phủ;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Toà án nhân dân tối cao;

– Cơ quan TW các đoàn thể;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

– Sở TC, Cục Thuế, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;

– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

– Công báo;

– Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;

– Lưu: VT, NSNN.

KT.  BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

     Nguyễn Công Nghiệp

 

Tags: , , , , ,

Comments are closed.