Thông tư số 18/2011/TT-BCT ngày 21/4/2011

THÔNG TƯ
Bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT
ngày 26 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương
quy định cụ thể một số điều của Luật Hoá chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP
ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất
——————————————-

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Hoá chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

Thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hoá chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất như sau:
Điều 1. Bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT
1. Bổ sung quy định nộp bản sao hợp lệ các giấy tờ về hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe trong hồ sơ cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp quy định tại Điều 17, Điều 18, Điều 19 bằng một trong các hình thức sau:
a) Bản sao có chứng thực: đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện;
b) Bản chụp kèm bản chính để đối chiếu: đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp.
2. Bãi bỏ các giấy tờ sau trong thành phần hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 Điều 9; điểm b, điểm c khoản 3 Điều 10; khoản 5, khoản 6 Điều 11:
a) Bản sao hợp lệ bằng đại học các ngành hóa chất hoặc bằng đại học chuyên ngành kinh tế kỹ thuật của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật;
b) Chứng chỉ đã tham gia lớp huấn luyện về nghiệp vụ hóa chất của cán bộ kỹ thuật, nhân viên và người lao động của cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất; Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe của cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên.
3. Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất, tổ chức, cá nhân phải đảm bảo các điều kiện về chuyên môn hóa chất và các điều kiện về đào tạo, huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định của Luật Hóa chất; Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 06 năm 2011.
2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu phát sinh vướng mắc, các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc CP;
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VB);
– Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
– Website Chính phủ;
– Công báo;
– Website BCT;
– Các Sở Công Thương;
– Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng và
các Vụ, Cục;
– Lưu: VT, PC, HC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Hồ Thị Kim Thoa
Tags: , , , , ,

Comments are closed.