Thông tư số 17/2010/TT-BKHCN ngày 03/12/2010

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

———————–

Số: 17/2010/TT- BKHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010

THÔNG TƯ

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Quy định tạm thời về việc xây dựng và quản lý Dự án khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 11/2005/ QĐ – BKHCN ngày 28 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Quy định tạm thời về việc xây dựng và quản lý Dự án khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là Quy định) ban hành kèm theo Quyết định số 11/2005/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Quy định như sau:

“ Điều 5. Tiêu chí xác định tổ chức chủ trì thực hiện Dự án KHCN

Tổ chức chủ trì Dự án KHCN là doanh nghiệp hoặc tổ chức khoa học và công nghệ có chức năng hoạt động phù hợp với việc nghiên cứu hoặc quản lý điều hành, sản xuất các sản phẩm trọng điểm, chủ lực và phải đảm bảo các điều kiện sau:

1. Được cơ quan chủ quản giao nhiệm vụ nghiên cứu hoặc thực hiện đề án, dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm được nêu ở Điều 4 tại Quy định này;

2. Có tư cách pháp nhân, có đủ tiềm lực (cơ sở vật chất, tài chính, nhân lực, khả năng triển khai kết quả vào sản xuất…), có đủ năng lực tổ chức liên kết với các tổ chức khác để thực hiện thành công Dự án KHCN;

3. Chịu trách nhiệm chuyển giao, áp dụng kết quả của Dự án KHCN vào sản xuất.”

Điều 2 . Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2011.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để kịp thời xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Văn phòng Chính phủ;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Cơ quan trung ương các Hội, đoàn thể;

– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN;

– Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp.

– Công báo; Website Chính phủ;

– Lưu VT, Vụ CNN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Quân

 

Tags: ,

Comments are closed.