Thông tư số 04/2010/TT-BNNPTNT ngày 15/01/2010

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN

NÔNG THÔN

______________

Số: 04/2010/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2010

 

THÔNG TƯ

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện

trại chăn nuôi lợn, trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học

––––––––––––––––––––

 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh Giống vật nuôi ngày 24 tháng 3 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/CP ngày 03 tháng 01 năm 2008  của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi điều 3 Nghị định số 01/2008/CP ngày 03 tháng 01 năm 2008  của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện trại chăn nuôi lợn, trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Điều kiện trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học.

Ký hiệu:   QCVN 01 – 14: 2010/BNNPTNT

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Điều kiện trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học.

Ký hiệu:   QCVN 01 – 15: 2010/BNNPTNT 

 

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau 6 tháng, kể từ ngày ký ban hành.

 

Điều 3. Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức và cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.

 

Nơi nhận:

– Như điều ;

– Văn phòng Chính phủ (để b/c);

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

– UBND các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

– Chi cục Thú y các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

– Các Cục, Vụ, Viện, Trường Đại học thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;

– Công báo, Website Chính phủ;

– Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;

– Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Bá Bổng

 

Tags: , , ,

Comments are closed.