Thông tư số 02/2011/TT-BGTVT ngày 14/02/2011

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——————–
Số: 02/2011/TT-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-
Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2011
THÔNG TƯ
BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT TRONG LĨNH VỰC CUNG ỨNG DỊCH VỤ
CÔNG ÍCH BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản xuất, dịch vụ công ích;
Căn cứ Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về định mức kinh tế – kỹ thuật trong cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải như sau:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 10 tập định mức kinh tế – kỹ thuật trong cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải sau đây:
1. Định mức KTKT quản lý, vận hành đèn biển;
2. Định mức KTKT quản lý, vận hành luồng hàng hải;
3. Định mức KTKT công tác tiếp tế, kiểm tra;
4. Định mức KTKTbảo dưỡng, sửa chữa thiết bị báo hiệu hàng hải;
5. Định mức KTKT sửa chữa phao báo hiệu hàng hải;
6. Định mức KTKT thay, thả và điều chỉnh phao báo hiệu hàng hải;
7. Định mức KTKT tiêu hao nhiên liệu;
8. Định mức KTKT sửa chữa máy phát điện;
9. Định mức KTKT sửa chữa phương tiện thủy;
10. Định mức KTKT đóng mới phao báo hiệu hàng hải.
Điều 2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan đến việc cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải của Bộ Giao thông vận tải.
Điều 3. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì tổ chức theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện các quy định của Thông tư này, bảo đảm chất lượng trong thực hiện cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải theo quy định.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ, Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc, Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 5;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Các Thứ trưởng;
– Cục Hàng hải Việt Nam;
– Website Chính phủ, Website Bộ GTVT;
– Công báo;
– Lưu: VT, KCHT (5).
BỘ TRƯỞNG

Hồ Nghĩa Dũng

Tags: , ,

Comments are closed.