Thông tư số 02/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/01/2010

 

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN

NÔNG THÔN

______________

Số: 02/2010/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội, ngày 08  tháng 01 năm 2010

 

THÔNG TƯ

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN

ngày 03 tháng 3 năm 2009 về việc ban hành Danh mục thuốc

bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng

 ở Việt Nam và Thông tư số 64/2009/TT-BNNPTNT ngày 7 tháng 10 năm 2009

 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN

ngày 03 tháng 3 năm 2009 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật

 được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

 và Thông tư số 20/2009/TT-BNN ngày 17 tháng 4 năm 2009,

Thông tư số 32/2009/TT-BNNPTNT ngày 8 tháng 6 năm 2009

về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN

 ngày 03 tháng 3 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

___________________

 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, công bố ngày 08 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ vào Quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Quyết định số 89/2006/QĐ-BNN ngày 02 tháng 10 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 03 tháng 3 năm 2009, Thông tư số 64/2009/TT-BNNPTNT ngày 7 tháng 10 năm 2009 như sau:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 3 tháng 3 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam gồm:

1. Sửa đổi tên tổ chức xin đăng ký, sửa đổi đối tượng xin đăng ký, sửa đổi tên hoạt chất, sửa đổi tên thuốc, dạng thuốc (Phụ lục 1 kèm theo).

2. Đăng ký chính thức: 2 trường hợp (gồm 01 loại thuốc trừ sâu, 0.1 thuốc điều hoà sinh trưởng) vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam (Phụ lục 3 kèm theo)

3. Đăng ký bổ sung: 73 trường hợp (gồm 35 loại thuốc trừ sâu, 32 loại thuốc trừ bệnh, 06 loại thuốc trừ cỏ) vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam (Phụ lục 4 kèm theo).

Điều 2. Sửa đổi tên tổ chức xin đăng ký, tên thuốc của Thông tư số 64/2009/TT-BNNPTNT ngày 7 tháng 10 năm 2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 03 tháng 3 năm 2009 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và Thông tư số 20/2009/TT-BNN ngày 17 tháng 4 năm 2009, Thông tư số 32/2009/TT-BNNPTNT ngày 8 tháng 6 năm 2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 03 tháng 3 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phụ lục 2 kèm theo).

 

Điều 3. Việc xuất khẩu, nhập khẩu các loại thuốc bảo vệ thực vật theo Thông tư này được thực hiện theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

 

Điều 4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

 

Điều 5. Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.  

 

Nơi nhận:

Như Điều 5;

– Văn phòng Chính phủ;

– Công báo Chính phủ;

Website Chính phủ;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ liên quan;

– Chi cục BVTV các tỉnh, TP;

– Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;

– Vụ Pháp chế Bộ NN và PTNT;

– Vụ KHCN Bộ NN và PTNT;

– Lưu VT, Cục BVTV.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Bá Bổng

 

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.