Thông tư 75/2009/TT- BNNPTNT ngày 02/12/2009

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số: 75/2009/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2009

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT NÔNG SẢN

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định 01/2008/CP ngày 03 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Căn cứ Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi điều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 4 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Nông sản:

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: cơ sở chế biến cà phê – điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Ký hiệu: QCVN 01 – 06: 2009/BNNPTNT

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: cơ sở chế biến chè – điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Ký hiệu: QCVN 01 – 07: 2009/BNNPTNT

3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: cơ sở chế biến điều – điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Ký hiệu: QCVN 01 – 08: 2009/BNNPTNT

4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: cơ sở chế biến rau quả – điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Ký hiệu: QCVN 01 – 09: 2009/BNNPTNT

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau 6 tháng, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức và cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Bá Bổng

 

 

 

 

Tags: , ,

Comments are closed.