Thông tư 33/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/06/2010

 

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

————————-

Số: 33/2010/TT-BNNPTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

Hà Nội, ngày 22  tháng  6  năm 2010

  

THÔNG TƯ

BAN HÀNH “DANH MỤC BỔ SUNG

GIỐNG VẬT NUÔI ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT KINH DOANH”

 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh” như sau:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh” giống gà VCN-G 15.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau bốn mươi lăm ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Cục trưởng Cục Thú y, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:

-Như Điều 3;

-VP Chính phủ (để b/c);

-Công báo Chính phủ;

-Website Chính phủ;

-Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;

-UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TW;

-Sở NN và PTNT các tỉnh, Tp. trực thuộc TW;

-Lưu: VT, CCN, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Diệp Kỉnh Tần

 

 

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.