Thông tư 33/2009/TT- BNNPTNT ngày 10/06/2009

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-

Số: 33/2009/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2009

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC BỔ SUNG LOÀI CÂY TRỒNG VÀO DANH MỤC LOÀI CÂY TRỒNG ĐƯỢC BẢO HỘ

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định 104/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng.
Theo đề nghị của Cục Trưởng Cục Trồng trọt; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư bổ sung loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này các chi và loài cây trồng có tên sau đây vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ:

Tên thương mại

Tên khoa học

1. Xích đồng nam (Mò đỏ, Xích đồng)

Clerodendrum kaempferi (jacq) Siebold, ex Hassk

2. Móng bò

Bauhinia sp.

3. Chùm ngây

Moringa oleifera L.

4. Đại Hồng môn

Anthurium Schott.

5. Lan Hồ điệp

Phalaenopsis Blume.

6. Bơ

Persea americana Mill.

7. Thu Hải đường

Begoniaceae.

8. Sống đời (cây bỏng) và giống lai giữa chúng

Kalanchoe blossfeldiana Poelln.

9. Hoa Giấy và các giống lai giữa chúng

Bougainvillea.

10. Cây Rong rổ

Calathea.

11. Chi diếp (Lưỡi mác)

Lactus sp.

Điều 2. Giao cho Cục Trồng trọt lựa chọn phương pháp và đơn vị thực hiện khảo nghiệm kỹ thuật để có kết quả thẩm định DUS phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau bốn mươi lăm ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 


KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Bá Bổng

 

 

 

Tags: , ,

Comments are closed.